لطفا جهت ثبت و پیگیری شکایات و گزارشات خود، به
« سامانه یکپارچه ثبت و پاسخگویی به شکایات و گزارشات مردمی وزارت نیرو »
https://bazresi.moe.gov.ir
مراجعه فرمایید.